Vergeet je niet om tijdig te betalen?

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid, evenals het tijdig afmelden (afmeldingstermijn is inmiddels verstreken). Het bestuur heeft besloten dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichting voortaan het lid zonder pardon wordt afgemeld bij de Nederlandse Bowling Federatie. Dit om financiële risico's te beperken aangezien de Nederlandse Bowling Federatie op haar beurt de BVT factureert m.b.t. de verschuldigde contributie.

Indien je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je tijdig, dat wil zeggen vóór 17 augustus 2018, contact op te nemen met Ledenadministratie in de persoon van Remco Verhoeven (). Deze zal met je overleggen of een betalingsregeling mogelijk is, en zo ja, in welke vorm deze kan worden gegoten.

Lees hier meer over contributie 2018-2019